វិញ្ញាសា វប្បធម៌ទូទៅ ថ្នាក់ទី១២ ប្រលងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ស្រុក (ក្រុងកំពត)
សម័យប្រលង ០៥ កុម្ភៈ ២០១៣  (ចុចដើម្បីដោនឡូត)

Advertisements

វិញ្ញាសា អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩ ប្រលងឆមាសលើកទី២ (ខេត្តកំពត)
សម័យប្រលង ០៧ មិថុនា ២០១០  (ចុចដើម្បីដោនឡូត)

វិញ្ញាសា អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩ ប្រលងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស
សម័យប្រលង ០១ មេសា ២០០៩  (ចុចដើម្បីដោនឡូត)

វិញ្ញាសា អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩ ប្រលងជ្រើសរើសសិស្សពូកែថ្នាក់ស្រុក (ទឹកឈូ)
សម័យប្រលង ២៧ មករា ២០១០  (ចុចដើម្បីដោនឡូត)

អត្រាកំនែ វប្បធម៌ទូទៅ ប្រលងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋនបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ
សម័យប្រលង ២៥ តុលា ២០១២  (ចុចដើម្បីដោនឡូត)

អត្រាកំនែ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី៩ ប្រលងសិស្សពូកែថ្នាក់ស្រុក (ទឹកឈូ)
សម័យប្រលង ០៨ កុម្ភះ ២០១២  (ចុចដើម្បីដោនឡូត)